Форми на обучение 2022 – 2023

Форми на обучение Чл.1. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна форма или въввечерна форма, а в случаите, предвидени в този раздел, и в задочна, индивидуална,самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма … Read More

Документи 2020/21 учебна година

[1]. Годишна програма за целодневно обучение[2]. Организация на учебния ден[3]. Марки за повишаване качеството на пбразование[4]. Форми на обучение[5]. Етичен кодекс[6]. Стратегия за развитие на училището – образец[7]. Годишен комплексен … Read More

Административно обслужване

Документи [1]. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище извършващо задължително ПО  [2]. Административно обслужване [3]. Заповед за условия за прием на ученик [4]. Заповед … Read More