информация ДБ 30.09.2021г

Документи 2021 – 2022г.

Документи 2021/22 г.

[1]. Информация ДБ 30.09.2021г.
[2]. Годишен комплексен план на училището
[3]. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
[4]. Етичен кодекс на училищната общност
[5]. Заповед МЕРКИ
[6]. Мерки за повишаване качеството на образованието
[7]. План COVID 19
[8]. План по БДП 2021-2022
[9]. Правилник за устройството и дейността на ОУ “Св. Св. Кирили Методий”
[10]. Програма за превенция на ранното напускане на училище
[11]. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване
[12]. Седмично разписание 1-7 клас
[13]. Стратегия за развитие на училището за периода 2021 – 2024г
[14]. УУП 1-7 клас
[15]. Форми на обучение
[16]. Организация на учебния ден
[17]. Декларация за работно време на Директора на училището за учебната 2021/2022г.
[18]. Прием първи клас 2021-2022г.