ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Твоят час, Декември 2017 г.

Твоят час, Декември 2017 г.
Твоят час, Декември 2017 г.

* На 18.12.2017 г. от 15.45 часа в класната стая на 2 В клас се представи изложба от коледни картички и играчки, изработени с голям интусиазъм от учениците от групата по дейности по интереси Сръчни ръце. Изложбата се посети от родители, учители и ученици. Всички похвалиха учениците за тяхната изобретателност, фантазия и оригинални идеи.  Ученицитете бяха горди от изработеното и за в бъдеще още по- добри изложби си пожелаха.

* На 19.12. 2017 г. във физкултурния салон се проведе публична изява с Мажоретен състав – 2 клас. Децата изпълниха танц с пампони. Представиха се много добре. Получиха аплодисменти и похвали от публиката.

* На 20.12.2017 г. във физкултурния салон на училището групата за дейности по интереси Мажоретен състав – 3 клас проведе публична изява. Учасниците изпълниха много артистично танц с пампони на песента Чунга-чанга. Заслужено получиха похвали и аплодисменти.

* На 21.12.2017 г. от 15.00 часа групата за дейности по интереси Народно пеенe представи китка от коледни песни. Публиката и учасниците се заридиха с много коледни емоции и добро настроение. Получиха заслужени аплодисменти и похвали.

Предстоят още изяви през учебната година.

Футболна среща с ученици от трети клас

Футболна среща с ученици от трети клас
Футболна среща с ученици от трети клас

На 16.11.2017 г. във физкултурният салон на училището се проведе футболна среща с ученици от трети клас. Целта е да се проверят технико-тактическите умения на учениците. Играха се две пуловремена по 30 минути. Учениците от дейност по интереси Футбол очаквано победиха с 2:1. Срещата протече емоционално и при спортсменски дух.

Твоят час, Ноември 2017г.

Футболна среща с ученици от трети клас
Футболна среща с ученици от трети клас

На 16.11.2017 г. във физкултурният салон на училището се проведе футболна среща с ученици от трети клас. Целта е да се проверят технико-тактическите умения на учениците. Играха се две пуловремена по 30 минути. Учениците от дейност по интереси Футбол очаквано победиха с 2:1. Срещата протече емоционално и при спортсменски дух.

Твоят час

 

Твоят час [ http://tvoiatchas.mon.bg/ ]

 

Референции:

 

[1]. Механизъм 2016-2017 г. [ mechanism16.pdf ]

[2]. Механизъм 2017-2018 г. [ mechanism17.pdf ]

 

Всички извънкласни дейности, въведени до 18 ч. на 20.10.2017 г. в електронната платформа за обществен мониторинг по проект “Твоят час”, са автоматично прехвърлени в информационната система за отчитане. От 23.10.2017 г. в системата за отчитане ще могат да бъдат сформирани групи, с които да започне провеждането на извънкласните дейности за учебната 2017/2018 г.

Училищата, които не са въвели до указания час и ден данни (предлагани и търсени дейности), ще трябва ръчно да го направят и в двете системи! Съветите “Твоят час” задължитело трябва да одобрят търсените дейности от съответното училище и да препоръчат предлагани дейности, които да бъдат включени в учебните програми “Твоят час”.

 

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка “Забравена парола”.

 

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

 

Понастоящем всички регистрации са прекратени поради преминаването на всички действащи проекти към фаза 2.

 

Проектът “Твоят час”

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

 

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Специфични цели на проекта са:

 

Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.

Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.

Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

70%

 

УЧИЛИЩА, ПРЕДЛАГАЩИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

320 000

 

УЧЕНИЦИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

>> Повишена мотивация за учене

>> Осмисляне на свободното време