Проекти 2020/2021г.

[1]. Изпълнение на дейност 6 по Проект „Образование за утрешния ден“ за 2019/2020 учебна година
[2]. Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

Изпълнение на дейност 6 по Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ за 2019/2020 учебна година

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

За учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан са сформираха следните клубове: „Дигитална работилница“, включващ ученици от 5 клас с ръководител Радка Тонева и “Знам и творя в дигиталния свят” с ученици от 7 клас – ръководител Гергана Георгиева. В проекта участват общо 30 ученици.

Работата на клубовете започна през месец януари 2020 година.

За групите от 5 и 7 клас обучението е насочено към надграждане на придобитите дотук знания и умения. Основните направления, по които се състави учебната програма са – създаване на интерактивни презентации, изработване на брошури и колажи, използване и модификация на готови шаблони. Целите на обучението са развиване на естетически усет за подреждане на материалите в различни проекти, избор на точна и надеждна информация от интернет, отговаряща на зададената тема. Учениците беседваха по темите: Правилата за общуване в интернет, източници на информация и авторско право. Развиха уменията си за работа в екип и използване на различни търсачки, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

В основно училище “Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Чирпан стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. След анкетно проучване на интересите на учениците и информирано съгласие на родители се сформираха 9 групи за занимания по интереси през учебната 2020/2021г. Участват 118 ученици. Застъпени са приоритетните области Математика, Природни науки и Технологии, чрез които се цели придобиване на ключовите компетентности и развиване на творчески способности на учениците.

Стартираме с ентусиазъм!