Пролетен празник на спорта и приятелството, 22 март 2024г.

В условията на съвременния и бързо развиващ се информационен век е необходимо учениците да притежават личностни качества-умения за работа в екип, комуникативност, инициативност, самокритичност и др., нужни за тяхното утвърждаване … Read More

Проекти – 2023/2024 учебна година.

[1]. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 2023/2024 учебна година.[2]. Дейност 6 по Проект „Образование за утрешния ден“ за 2023/2024 учебна година.[3]. Занимания по … Read More