ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Проекти 2020/2021г.

[1]. Изпълнение на дейност 6 по Проект „Образование за утрешния ден“ за 2019/2020 учебна година
[2]. Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

Изпълнение на дейност 6 по Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ за 2019/2020 учебна година

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

За учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан са сформираха следните клубове: „Дигитална работилница“, включващ ученици от 5 клас с ръководител Радка Тонева и “Знам и творя в дигиталния свят” с ученици от 7 клас – ръководител Гергана Георгиева. В проекта участват общо 30 ученици.

Работата на клубовете започна през месец януари 2020 година.

За групите от 5 и 7 клас обучението е насочено към надграждане на придобитите дотук знания и умения. Основните направления, по които се състави учебната програма са – създаване на интерактивни презентации, изработване на брошури и колажи, използване и модификация на готови шаблони. Целите на обучението са развиване на естетически усет за подреждане на материалите в различни проекти, избор на точна и надеждна информация от интернет, отговаряща на зададената тема. Учениците беседваха по темите: Правилата за общуване в интернет, източници на информация и авторско право. Развиха уменията си за работа в екип и използване на различни търсачки, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

В основно училище “Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Чирпан стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. След анкетно проучване на интересите на учениците и информирано съгласие на родители се сформираха 9 групи за занимания по интереси през учебната 2020/2021г. Участват 118 ученици. Застъпени са приоритетните области Математика, Природни науки и Технологии, чрез които се цели придобиване на ключовите компетентности и развиване на творчески способности на учениците.

Стартираме с ентусиазъм!

Документи 2020/21 учебна година (разработка*)

* Предстои публикуване на документите. Към момента е публикуван само списъкът от документи, който се обработва.

[1]. Годишна училищна програма за целодневно обучение {program_2020.pdf}*
[2]. Годишен комплексен план {annual_complex_plan_2020.pdf}*
[3]. Етичен кодекс {ethic_2020.pdf}*
[4]. Марки за повишаване качеството на пбразование {quality_dispositions_2020.pdf}*
[5]. Организация на учебния ден {organisation_day_2020.pdf}*
[6]. Правилник за устройството и дейността на училището {Regulations_structure_activity_of_the_school_2020.pdf}*
[7]. Програма за превенция на ранното напускане на училище {program_prevention_premature_leaving_2020.pdf}*
[8]. Равни възможности {equal_opportunities_2020.pdf}*
[9]. Стратегия за развитие на училището (образец) {school_development_strategy_sample_2020.pdf}*
[10]. УУП 1 а {chool_curriculum_1a_2020.pdf}*
[11]. УУП 1 б {chool_curriculum_1b_2020.pdf}*
[12]. УУП 2 а {chool_curriculum_2a_2020.pdf}*
[13]. УУП 2 б {chool_curriculum_2b_2020.pdf}*
[14]. УУП 2 в {chool_curriculum_2c_2020.pdf}*
[15]. УУП 3 а {chool_curriculum_3a_2020.pdf}*
[16]. УУП 3 б {chool_curriculum_3b_2020.pdf}*
[17]. УУП 4 а {chool_curriculum_4a_2020.pdf}*
[18]. УУП 4 б {chool_curriculum_4b_2020.pdf}*
[19]. УУП 5 а {chool_curriculum_5a_2020.pdf}*
[20]. УУП 5 б {chool_curriculum_5b_2020.pdf}*
[21]. УУП 5 в {chool_curriculum_5c_2020.pdf}*
[22]. УУП 6 а {chool_curriculum_6a_2020.pdf}*
[23]. УУП 7 а {chool_curriculum_7a_2020.pdf}*
[24]. УУП 7 б {chool_curriculum_7b_2020.pdf}*
[25]. УУП 7 в {chool_curriculum_7c_2020.pdf}*
[26]. Форми на обучение {training_forms.pdf}*

[27]. ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
[28]. ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
[29]. Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родирели в криза

Тържествено откриване на учебната 2020-2021 година

Началото на учебната 2020-2021 година беше тържествено отбелязано в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан с ученици от първи и пети клас. Празникът започна в 9.00 часа в двора на училището при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. След ритуал по издигане на училищния флаг, талантливите възпитаници представиха рецитал и показаха своите певчески и танцови умения в официална програма.

Кметът на Община Чирпан – Ивайло Крачолов, заедно с представители на институциите от града, почетоха тържественото събитие като негови гости. Поздравителни адреси поднесоха Началникът на Регионално управление на образованието – Стара Загора и Таня Тотева – директор на Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан. „Нека всички заедно обединим сили, за да бъде ползотворна новата учебна година! На добър час!“- пожела директорът на училището г-н Михаил Желев на учители и ученици.

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан е емблема на професионализъм и качествено образование. То съхранява и продължава духа на традициите и следва новите европейски ориентири. В училището се обучават над четиристотин деца. Има обособени 17 паралелки в дневна форма на обучение, четири подготвителни групи за 5 и 6-годишни, 13 групи в целодневна организация. Училището предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците чрез осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда. Допълнителната подкрепа се предоставя от ресурсен учител, логопед и психолог. Осигурени са разнообразни дидактични материали и нагледни технически средства.

Училището активно участва в реализирането на европейски проекти. По проект „Подкрепа за успех“ основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Друг проект, по който училището работи е „Образование за утрешния ден“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Подкрепят се и се насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, включително за развитие на STEM. Прилагането на облачни технологии в образованието е основа за качествено образование.
Чрез възможностите на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, училището цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език и мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Чирпан с нов директор

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – град Чирпан е с нов директор. Михаил Желев е избран след обявен конкурс от Министерство на образованието и науката и встъпи в длъжност на пети август пред екип от Община Чирпан, експерти от РУО и утвърдени в своята област педагози.

Михаил Желев и дългодишния директор Мария Ходжева

Желев заема мястото на дългодишния директор Мария Ходжева, която успешно ръководи школото в продължение на 28 години и има значителен принос в развитието на българското образование. Госпожа Ходжева е удостоена с почетен знак от заместник-кмета на Общината – г-жа Кривошапкова и благодарствен адрес от началника на РУО Стара Загора.

Почит и признателност от Колектива

Михаил Желев има натрупан 20-годишен опит в образователната система. В словото по встъпването си той заяви, че ще следва три ключови принципа – приемственост, развитие и взаимодействие. Ще работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование, участие в проекти и извънкласни дейности, продължаващо навлизане на информационните технологии, гъвкави модели на обучение, подобряване на материално-техническата база и облика на училището – сградния фонд и прилежащата открита площадка, облагородяване на зелените площи. Поставил си е много цели и задачи и ще работи активно за реализирането им, продължавайки надграждането на постигнатото в над стогодишната история на училището.

Госпожа Ходжева е удостоена с почетен знак от заместник-кмета на Общината – г-жа Кривошапкова и благодарствен адрес от началника на РУО Стара Загора.
Михаил Желев: три ключови принципа – приемственост, развитие и взаимодействие

Пълен текст:

План-програма за БДП 2020г.

Програма за БДП в област Стара Загора за 2020 по направление 2 “Поведение на участниците в движението”.

1. Поставят се кабинети по БДП за следващата учебна година.
2. Онлайн уроци и презентации се изготвят от учителите.
3. Отбелязва се 29 Юни, денят на БДП.
4. Осъществява се инструктаж за лятната ваканция, който следва да бъде проведен в последния учебен ден.

Основните акценти, които поставя РИО на МОН са в слайдовете (вж. картинките към материала).

Документи:

[1]. rd-16-5361.pdf Писмо РД-16-5361 от 15.06.2020г. на РИО на МОН – Стара загора до директорите на училища в област Стара Загора (Инициативи)

Съобщение за ДЗИ и НВО

Промени в датите на провеждане на ДЗИ и НВО, както и в дейностите по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ

Промени в датите на провеждане на ДЗИ и НВО, както и в дейностите по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ
Промени в датите на провеждане на ДЗИ и НВО, както и в дейностите по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ

Промяна в датите за провеждане на изпитите за НВО в частта за 7. клас [РД-05-24.pdf]
Дати за провеждане на ДЗИ (сесия май – юни) [РД-05-25.pdf]
Заповед на Министъра за отмяна на неучебни дни (20, 22 Май и 9, 11 Юни, 2020г.) [РД-05-26.pdf]