ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е средищно училище. В момента функционират дванадесет полуинтернатни групи. От  учебната 2011/2012 година се работи по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Подобряването на качеството на образованието е необходимо на учениците в съвременното общество. Целодневната организация освен задължителната подготовка осигурява време за самоподготовка, игри, отдих, обяд, занимания по интереси. Учениците имат възможност, под ръководството на възпитателите, активно да използват времето си за любими игри и спорт. След протичането  на самоподготовката, дейностите по интереси са другото любимо занимание. Те дават възможност за творческа дейност в областта на изкуството, музиката, спорта. Целодневния престой в училище дава възможност за опознаване и общуване на децата от различни социални, етнически и културни общности, създава възможности за развитие на ученика в мултикултурна среда, чрез специално подбрани дейности. Чрез целодневния престой в училище се повишава мотивацията на учениците да се включат в целодневната организация на учебния процес.

В училището функционира методическо обединение на възпитателите. В плана на методическото обединение са предвидени мероприятия, които също допринасят за обогатяване на социалния опит на нашите ученици, за популяризиране на училищните дейности. Проведен е през месец декември 2012г. „Ден на отворените врати“. Родителите с интерес разгледаха класните стаи и материалната база, с която разполага училището. Поздравени бяха гостите с интересна програма, в която се включиха и родителите. За всички празници се подготвят подходящи изяви, които се посрещат с интерес от родители и ученици .