Персонал ПИГ

Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“  

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките … Read More