ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

На вашето внимание предоставяме документите както следва:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОУ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ГР. ЧИРПАН. съгласно чл.22г от Закона за обществените поръчки

Заповед 57/01.10.2014 на основание чл. 22 от ЗОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Заповед 546/11,02,2014 на основание чл. 147, ал. 1, т. 5 от ППЗНП и във връзка със ЗФУКПС