ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Тържествено откриване на учебната 2020-2021 година

Началото на учебната 2020-2021 година беше тържествено отбелязано в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан с ученици от първи и пети клас. Празникът започна в 9.00 часа в двора на училището при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. След ритуал по издигане на училищния флаг, талантливите възпитаници представиха рецитал и показаха своите певчески и танцови умения в официална програма.

Кметът на Община Чирпан – Ивайло Крачолов, заедно с представители на институциите от града, почетоха тържественото събитие като негови гости. Поздравителни адреси поднесоха Началникът на Регионално управление на образованието – Стара Загора и Таня Тотева – директор на Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан. „Нека всички заедно обединим сили, за да бъде ползотворна новата учебна година! На добър час!“- пожела директорът на училището г-н Михаил Желев на учители и ученици.

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан е емблема на професионализъм и качествено образование. То съхранява и продължава духа на традициите и следва новите европейски ориентири. В училището се обучават над четиристотин деца. Има обособени 17 паралелки в дневна форма на обучение, четири подготвителни групи за 5 и 6-годишни, 13 групи в целодневна организация. Училището предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците чрез осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда. Допълнителната подкрепа се предоставя от ресурсен учител, логопед и психолог. Осигурени са разнообразни дидактични материали и нагледни технически средства.

Училището активно участва в реализирането на европейски проекти. По проект „Подкрепа за успех“ основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Друг проект, по който училището работи е „Образование за утрешния ден“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Подкрепят се и се насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, включително за развитие на STEM. Прилагането на облачни технологии в образованието е основа за качествено образование.
Чрез възможностите на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, училището цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език и мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Чирпан с нов директор

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – град Чирпан е с нов директор. Михаил Желев е избран след обявен конкурс от Министерство на образованието и науката и встъпи в длъжност на пети август пред екип от Община Чирпан, експерти от РУО и утвърдени в своята област педагози.

Михаил Желев и дългодишния директор Мария Ходжева

Желев заема мястото на дългодишния директор Мария Ходжева, която успешно ръководи школото в продължение на 28 години и има значителен принос в развитието на българското образование. Госпожа Ходжева е удостоена с почетен знак от заместник-кмета на Общината – г-жа Кривошапкова и благодарствен адрес от началника на РУО Стара Загора.

Почит и признателност от Колектива

Михаил Желев има натрупан 20-годишен опит в образователната система. В словото по встъпването си той заяви, че ще следва три ключови принципа – приемственост, развитие и взаимодействие. Ще работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование, участие в проекти и извънкласни дейности, продължаващо навлизане на информационните технологии, гъвкави модели на обучение, подобряване на материално-техническата база и облика на училището – сградния фонд и прилежащата открита площадка, облагородяване на зелените площи. Поставил си е много цели и задачи и ще работи активно за реализирането им, продължавайки надграждането на постигнатото в над стогодишната история на училището.

Госпожа Ходжева е удостоена с почетен знак от заместник-кмета на Общината – г-жа Кривошапкова и благодарствен адрес от началника на РУО Стара Загора.
Михаил Желев: три ключови принципа – приемственост, развитие и взаимодействие

Пълен текст:

Административно обслужване

Документи

[1]. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище извършващо задължително ПО 
[2]. Административно обслужване
[3]. Заповед за условия за прием на ученик
[4]. Заповед на директора за преместване на ученик от I до VII клас над утвърдения училищен план-прием в рамките на допустимия брой ученици в паралелка
[5]. Заявление за преместване на ученик
[6]. Издаване на дубликат на документ за завършен клас етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
[7]. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
[8]. Издаване на удостоверения за валидиране на етап или основна степен на образование
[9]. Писмо до директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване
[10]. Представяне на документи за записване в приемащото училище
[11]. Уведомително писмо до директора на училище, в което ученикът се е обучавал
[12]. Уведомително писмо до родителя от директора на приемащото училище относно възможността за приемане на ученика

Откриване на учебната 2019/2020 година

Първият училищен звънец удари на 16 септември и изпълни двора на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с ученици, родители, учители и гости. Сред официалните гости бяха: г-жа Блага Димитрова-зам.кмет на Община Чирпан, г-жа Маргарита Бюрова – инспектор ДПС в РУ на МВР –Чирпан, младши полицейски инспектор Ахмед Ахмед. Бяха получени мното поздравителни адреси . Сърдечни думи и пожелания за успехи по пътя на знанието отправи към деца, учители и родители Директорът на училището госпожа Мария Ходжева.

Откриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 година

По традиция след първия училищен звънец в училището първи влязоха най-малките ученици. „Отново на училище!“ учителите призоваха своите възпитаници. Образованието и годините в училище бяха оприличени на една светла и красива спирка по пътя, наречен живот, откъдето всеки тръгва на крилете на мечтите си.

Документи 2020/21 учебна година (разработка*)

* Предстои публикуване на документите. Към момента е публикуван само списъкът от документи, който се обработва.

[1]. Годишна училищна програма за целодневно обучение {program_2020.pdf}*
[2]. Годишен комплексен план {annual_complex_plan_2020.pdf}*
[3]. Етичен кодекс {ethic_2020.pdf}*
[4]. Марки за повишаване качеството на пбразование {quality_dispositions_2020.pdf}*
[5]. Организация на учебния ден {organisation_day_2020.pdf}*
[6]. Правилник за устройството и дейността на училището {Regulations_structure_activity_of_the_school_2020.pdf}*
[7]. Програма за превенция на ранното напускане на училище {program_prevention_premature_leaving_2020.pdf}*
[8]. Равни възможности {equal_opportunities_2020.pdf}*
[9]. Стратегия за развитие на училището (образец) {school_development_strategy_sample_2020.pdf}*
[10]. УУП 1 а {chool_curriculum_1a_2020.pdf}*
[11]. УУП 1 б {chool_curriculum_1b_2020.pdf}*
[12]. УУП 2 а {chool_curriculum_2a_2020.pdf}*
[13]. УУП 2 б {chool_curriculum_2b_2020.pdf}*
[14]. УУП 2 в {chool_curriculum_2c_2020.pdf}*
[15]. УУП 3 а {chool_curriculum_3a_2020.pdf}*
[16]. УУП 3 б {chool_curriculum_3b_2020.pdf}*
[17]. УУП 4 а {chool_curriculum_4a_2020.pdf}*
[18]. УУП 4 б {chool_curriculum_4b_2020.pdf}*
[19]. УУП 5 а {chool_curriculum_5a_2020.pdf}*
[20]. УУП 5 б {chool_curriculum_5b_2020.pdf}*
[21]. УУП 5 в {chool_curriculum_5c_2020.pdf}*
[22]. УУП 6 а {chool_curriculum_6a_2020.pdf}*
[23]. УУП 7 а {chool_curriculum_7a_2020.pdf}*
[24]. УУП 7 б {chool_curriculum_7b_2020.pdf}*
[25]. УУП 7 в {chool_curriculum_7c_2020.pdf}*
[26]. Форми на обучение {training_forms.pdf}*

[27]. ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
[28]. ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
[29]. Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родирели в криза