ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Проект BG051PO001-4.1.04-0100

Подай ръка и се усмихни
Подай ръка и се усмихни

 

Проект BG051PO001-4.1.04-0100

„Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На 09.01.2012г. в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Чирпан стартира проектът за подкрепа обучението на  ученици със специални образователни потребности съвместно с Община Чирпан, СОУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан, ОУ „Васил Левски” гр. Чирпан.

Общата цел е подпомагане  на образователния процес на тези децата и учениците. Това ще стане чрез развитие на интегрирано и включващо обучение. Създаването на подкрепяща среда, включваща разработване на програми за обучение и развитие, е ключов фактор за проекта. Специализираната подготовка на учителите за работа с деца и ученици със СОП и промяната на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващо обучение е от особена важност за успеха при изпълнение на този проект.

Едногодишен курс на обучение от преподаватели от ПУ Паисий Хилендарски и Тракийски университет гр. Стара Загора даде основа на логопед, психолог и 7 учители за постигане основната цел на проекта.

В ОУ Св. св. Кирил и Методий се осъществява обучение на 6 ученици  по учебните предмети Български език и литература, Математика, Информационни технологии, История и цивилизация, География и икономика, Човекът и природата, Биология и здравно образование и Изобразително изкуство. С тях се провежда психологична и логопедична работа. Обзаведен и оборудван е специализиран кабинет и е създаден кът за отдих. Участието в  училищни и общински мероприятия и прояви допринася за социализацията и интеграцията на тези ученици в обществото.

Работата с учениците  в училищe и родителите за приемане на различието е особено важна за промяна на обществените нагласи. Провеждат се кръгли маси и супервизии, на които се представя работата и постигнатите резултати по проекта.