Проект BG051PO001-4.1.04-0100

  Проект BG051PO001-4.1.04-0100 „Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален … Read More