Тържествено откриване на учебната 2020-2021 година

Началото на учебната 2020-2021 година беше тържествено отбелязано в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан с ученици от първи и пети клас. Празникът започна в 9.00 часа в двора на училището при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. След ритуал по издигане на училищния флаг, талантливите възпитаници представиха рецитал и показаха своите певчески и танцови умения в официална програма.

Кметът на Община Чирпан – Ивайло Крачолов, заедно с представители на институциите от града, почетоха тържественото събитие като негови гости. Поздравителни адреси поднесоха Началникът на Регионално управление на образованието – Стара Загора и Таня Тотева – директор на Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан. „Нека всички заедно обединим сили, за да бъде ползотворна новата учебна година! На добър час!“- пожела директорът на училището г-н Михаил Желев на учители и ученици.

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан е емблема на професионализъм и качествено образование. То съхранява и продължава духа на традициите и следва новите европейски ориентири. В училището се обучават над четиристотин деца. Има обособени 17 паралелки в дневна форма на обучение, четири подготвителни групи за 5 и 6-годишни, 13 групи в целодневна организация. Училището предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците чрез осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда. Допълнителната подкрепа се предоставя от ресурсен учител, логопед и психолог. Осигурени са разнообразни дидактични материали и нагледни технически средства.

Училището активно участва в реализирането на европейски проекти. По проект „Подкрепа за успех“ основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Друг проект, по който училището работи е „Образование за утрешния ден“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Подкрепят се и се насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, включително за развитие на STEM. Прилагането на облачни технологии в образованието е основа за качествено образование.
Чрез възможностите на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, училището цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език и мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.