ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Проекти 2020/2021г.

[1]. Изпълнение на дейност 6 по Проект „Образование за утрешния ден“ за 2019/2020 учебна година
[2]. Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

Изпълнение на дейност 6 по Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ за 2019/2020 учебна година

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

За учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан са сформираха следните клубове: „Дигитална работилница“, включващ ученици от 5 клас с ръководител Радка Тонева и “Знам и творя в дигиталния свят” с ученици от 7 клас – ръководител Гергана Георгиева. В проекта участват общо 30 ученици.

Работата на клубовете започна през месец януари 2020 година.

За групите от 5 и 7 клас обучението е насочено към надграждане на придобитите дотук знания и умения. Основните направления, по които се състави учебната програма са – създаване на интерактивни презентации, изработване на брошури и колажи, използване и модификация на готови шаблони. Целите на обучението са развиване на естетически усет за подреждане на материалите в различни проекти, избор на точна и надеждна информация от интернет, отговаряща на зададената тема. Учениците беседваха по темите: Правилата за общуване в интернет, източници на информация и авторско право. Развиха уменията си за работа в екип и използване на различни търсачки, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

В основно училище “Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Чирпан стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. След анкетно проучване на интересите на учениците и информирано съгласие на родители се сформираха 9 групи за занимания по интереси през учебната 2020/2021г. Участват 118 ученици. Застъпени са приоритетните области Математика, Природни науки и Технологии, чрез които се цели придобиване на ключовите компетентности и развиване на творчески способности на учениците.

Стартираме с ентусиазъм!

План-програма за БДП 2020г.

Програма за БДП в област Стара Загора за 2020 по направление 2 “Поведение на участниците в движението”.

1. Поставят се кабинети по БДП за следващата учебна година.
2. Онлайн уроци и презентации се изготвят от учителите.
3. Отбелязва се 29 Юни, денят на БДП.
4. Осъществява се инструктаж за лятната ваканция, който следва да бъде проведен в последния учебен ден.

Основните акценти, които поставя РИО на МОН са в слайдовете (вж. картинките към материала).

Документи:

[1]. rd-16-5361.pdf Писмо РД-16-5361 от 15.06.2020г. на РИО на МОН – Стара загора до директорите на училища в област Стара Загора (Инициативи)

Административно обслужване

Документи

[1]. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище извършващо задължително ПО 
[2]. Административно обслужване
[3]. Заповед за условия за прием на ученик
[4]. Заповед на директора за преместване на ученик от I до VII клас над утвърдения училищен план-прием в рамките на допустимия брой ученици в паралелка
[5]. Заявление за преместване на ученик
[6]. Издаване на дубликат на документ за завършен клас етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
[7]. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
[8]. Издаване на удостоверения за валидиране на етап или основна степен на образование
[9]. Писмо до директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване
[10]. Представяне на документи за записване в приемащото училище
[11]. Уведомително писмо до директора на училище, в което ученикът се е обучавал
[12]. Уведомително писмо до родителя от директора на приемащото училище относно възможността за приемане на ученика

Документи 2019-2020г.

Документи 2019-2020г.

[1]. Годишен план 2019 – 2020 учебна година
[2]. Годишна програма за ЦДОУД
[3]. Делeгиран бюджет към 30.09.2019
[4]. Етичен кодекс на училищната общност
[5]. Мерки за повишаване качеството на образованието
[6]. Организация на учебния ден
[7]. Правилник за устройството и дейността на училището
[8]. Програма за превенция на ранно напускане на училище
[9]. Програма за предоставяне на равни възможности
[10]. Стратегия за развитие на училището
[11]. УУП 1 – 7 клас
[12]. Форми на обучение

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

* Наименование и адрес на институцията
* Образец на Заявление
* Вътрешни правила за достъп до обществена информация
* Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
* Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация
* Реда и условията за повторно използване на информация
* Нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл.20, ал.2 от ЗДОИ

Документи 2018-2019 учебна година

Документи 2018-2019 учебна година

[1]. Учебни планове
[2]. Организация на учебния ден
[3]. Годишен комплексен план 2018 – 2019 г.
[4]. Форми на обучение
[5]. Програма за предоставяне на равни възможности
[6]. Програма за превенция на ранно напускане на училище
[7]. Годишна програма за ЦДО
[8]. Етичен кодекс на училищната общност
[9]. Мерки за повишаване качеството на образование
[10]. Седмично разписание
[11]. Стратегия за развитие на училището
[12]. Правилник за устройство и дейността на училището
[13]. Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”
[14]. Отчет изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019г.`
[15]. Заповед за определяне на Заявител

Документи ОС 2017г.

Протоколи и становища – Обществен съвет за календарната 2017 година

 

[1]. Протоколи на ОС

[1.1]. Протокол №1 – Обсъждане и приема на план – приема на деца в ПГ 5/6 годишни, ученици в 1 и 5 клас за 2017/2018 учебна година и приемане на критерии за прием на ученици в 1 клас 2017/2018 година. 
[1.2]. Протокол №2 – Обсъждане и приемане на Делегирания бюджет за 2017 година.
[1.3]. Протокол №3 – Избор на познавателни книжки за 5 и 6 годишни деца в ПГ и учебници за учениците от 1 и 5 клас за учебната 2017/2018 година.
[1.4]. Протокол №4 – Отчет за изпълнение на Делегирания бюджет за първото тримесечие на 2017 година 
[1.5]. Протокол №5 – Отчет на средствата за второто тримесечие на 2017 година за изпълнение на Делегирания бюджет 
[1.6]. Протокол №6 – Избор на учебници за учениците от 2 и 6 клас за учебната 2017/2018 година.
[1.7]. Протокол №7 – Съгласуване на училищни учебни планове за учебната 2017/2018 година. 
[1.8]. Протокол №8 – Информация за изпълнение на Делегирания бюджет към 30. 09. 2017 година.

 

[2]. Становища на ОС

[2.1]. Становище 1 – Избор на учебници за учениците от 2 и 6 клас за учебната 2017/2018 година. 
[2.2]. Становище 2 – Отчет за изпълнение на Делегирания бюджет на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан за първото тримесечие на 2017 година
[2.3]. Становище 3 – Отчет за изпълнение на Делегирания бюджет на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан за второ тримесечие на 2017 година
[2.4]. Становище 4 – Обсъждане и приемане на план – приема на деца в ПГ 5/6 годишни, ученици 1 и 5 клас за 2017/2018 учебна година и приемане на критерии за прием на ученици в 1 клас за 2017/2018 година.
[2.5]. Становище 5 – Избор на познавателни книжки на 5 и 6 годишни деца в  ПГ и учебници за учениците от 1 и 5 клас за учебната 2017/2018 година.