Годишен комплексен план 2022 – 2023

Годишен комплексен план Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията. Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието. 1.1.1. Изготвяне на анализ … Read More

Програма за превенция на ранно напускане 2022/23

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж … Read More

Етичен кодекс на училищната общност 2022/23

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца, специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение … Read More