ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Проекти 2020/2021г.

[1]. Изпълнение на дейност 6 по Проект „Образование за утрешния ден“ за 2019/2020 учебна година
[2]. Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

Изпълнение на дейност 6 по Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ за 2019/2020 учебна година

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

За учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан са сформираха следните клубове: „Дигитална работилница“, включващ ученици от 5 клас с ръководител Радка Тонева и “Знам и творя в дигиталния свят” с ученици от 7 клас – ръководител Гергана Георгиева. В проекта участват общо 30 ученици.

Работата на клубовете започна през месец януари 2020 година.

За групите от 5 и 7 клас обучението е насочено към надграждане на придобитите дотук знания и умения. Основните направления, по които се състави учебната програма са – създаване на интерактивни презентации, изработване на брошури и колажи, използване и модификация на готови шаблони. Целите на обучението са развиване на естетически усет за подреждане на материалите в различни проекти, избор на точна и надеждна информация от интернет, отговаряща на зададената тема. Учениците беседваха по темите: Правилата за общуване в интернет, източници на информация и авторско право. Развиха уменията си за работа в екип и използване на различни търсачки, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

В основно училище “Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Чирпан стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. След анкетно проучване на интересите на учениците и информирано съгласие на родители се сформираха 9 групи за занимания по интереси през учебната 2020/2021г. Участват 118 ученици. Застъпени са приоритетните области Математика, Природни науки и Технологии, чрез които се цели придобиване на ключовите компетентности и развиване на творчески способности на учениците.

Стартираме с ентусиазъм!

Твоят час, Декември 2017 г.

Твоят час, Декември 2017 г.
Твоят час, Декември 2017 г.

* На 18.12.2017 г. от 15.45 часа в класната стая на 2 В клас се представи изложба от коледни картички и играчки, изработени с голям интусиазъм от учениците от групата по дейности по интереси Сръчни ръце. Изложбата се посети от родители, учители и ученици. Всички похвалиха учениците за тяхната изобретателност, фантазия и оригинални идеи.  Ученицитете бяха горди от изработеното и за в бъдеще още по- добри изложби си пожелаха.

* На 19.12. 2017 г. във физкултурния салон се проведе публична изява с Мажоретен състав – 2 клас. Децата изпълниха танц с пампони. Представиха се много добре. Получиха аплодисменти и похвали от публиката.

* На 20.12.2017 г. във физкултурния салон на училището групата за дейности по интереси Мажоретен състав – 3 клас проведе публична изява. Учасниците изпълниха много артистично танц с пампони на песента Чунга-чанга. Заслужено получиха похвали и аплодисменти.

* На 21.12.2017 г. от 15.00 часа групата за дейности по интереси Народно пеенe представи китка от коледни песни. Публиката и учасниците се заридиха с много коледни емоции и добро настроение. Получиха заслужени аплодисменти и похвали.

Предстоят още изяви през учебната година.

Футболна среща с ученици от трети клас

Футболна среща с ученици от трети клас
Футболна среща с ученици от трети клас

На 16.11.2017 г. във физкултурният салон на училището се проведе футболна среща с ученици от трети клас. Целта е да се проверят технико-тактическите умения на учениците. Играха се две пуловремена по 30 минути. Учениците от дейност по интереси Футбол очаквано победиха с 2:1. Срещата протече емоционално и при спортсменски дух.

Твоят час, Ноември 2017г.

Футболна среща с ученици от трети клас
Футболна среща с ученици от трети клас

На 16.11.2017 г. във физкултурният салон на училището се проведе футболна среща с ученици от трети клас. Целта е да се проверят технико-тактическите умения на учениците. Играха се две пуловремена по 30 минути. Учениците от дейност по интереси Футбол очаквано победиха с 2:1. Срещата протече емоционално и при спортсменски дух.

Твоят час

 

Твоят час [ http://tvoiatchas.mon.bg/ ]

 

Референции:

 

[1]. Механизъм 2016-2017 г. [ mechanism16.pdf ]

[2]. Механизъм 2017-2018 г. [ mechanism17.pdf ]

 

Всички извънкласни дейности, въведени до 18 ч. на 20.10.2017 г. в електронната платформа за обществен мониторинг по проект “Твоят час”, са автоматично прехвърлени в информационната система за отчитане. От 23.10.2017 г. в системата за отчитане ще могат да бъдат сформирани групи, с които да започне провеждането на извънкласните дейности за учебната 2017/2018 г.

Училищата, които не са въвели до указания час и ден данни (предлагани и търсени дейности), ще трябва ръчно да го направят и в двете системи! Съветите “Твоят час” задължитело трябва да одобрят търсените дейности от съответното училище и да препоръчат предлагани дейности, които да бъдат включени в учебните програми “Твоят час”.

 

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка “Забравена парола”.

 

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

 

Понастоящем всички регистрации са прекратени поради преминаването на всички действащи проекти към фаза 2.

 

Проектът “Твоят час”

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

 

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Специфични цели на проекта са:

 

Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.

Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.

Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

70%

 

УЧИЛИЩА, ПРЕДЛАГАЩИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

320 000

 

УЧЕНИЦИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

>> Повишена мотивация за учене

>> Осмисляне на свободното време

 

 

Проект BG051PO001-4.1.04-0100

Подай ръка и се усмихни
Подай ръка и се усмихни

 

Проект BG051PO001-4.1.04-0100

„Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На 09.01.2012г. в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Чирпан стартира проектът за подкрепа обучението на  ученици със специални образователни потребности съвместно с Община Чирпан, СОУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан, ОУ „Васил Левски” гр. Чирпан.

Общата цел е подпомагане  на образователния процес на тези децата и учениците. Това ще стане чрез развитие на интегрирано и включващо обучение. Създаването на подкрепяща среда, включваща разработване на програми за обучение и развитие, е ключов фактор за проекта. Специализираната подготовка на учителите за работа с деца и ученици със СОП и промяната на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващо обучение е от особена важност за успеха при изпълнение на този проект.

Едногодишен курс на обучение от преподаватели от ПУ Паисий Хилендарски и Тракийски университет гр. Стара Загора даде основа на логопед, психолог и 7 учители за постигане основната цел на проекта.

В ОУ Св. св. Кирил и Методий се осъществява обучение на 6 ученици  по учебните предмети Български език и литература, Математика, Информационни технологии, История и цивилизация, География и икономика, Човекът и природата, Биология и здравно образование и Изобразително изкуство. С тях се провежда психологична и логопедична работа. Обзаведен и оборудван е специализиран кабинет и е създаден кът за отдих. Участието в  училищни и общински мероприятия и прояви допринася за социализацията и интеграцията на тези ученици в обществото.

Работата с учениците  в училищe и родителите за приемане на различието е особено важна за промяна на обществените нагласи. Провеждат се кръгли маси и супервизии, на които се представя работата и постигнатите резултати по проекта.

програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3

 

Учителите от методичното обединение по Математика, Информационни технологии и КОО „Природни науки и екология” участват в проект по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3 – „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на постиженията им по математика”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

1. Обща цел: Подпомагане на образователния процес на учениците показали слаби резултати на НВО в 7 клас чрез допълнително обучение по математика. Създаване на  наблюдателност, въображение, качества на мисленето и повишаване на нивото на постиженията им.

2. Специфични цели:

2.1. Формиране на знания на учениците върху учебното съдържание от 7 и 8 клас;

2.2. Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с изучаваните математически понятия;

2.3. Формиране на положително отношение към учебния предмет математика, създаване на интерес и мотивация за придобиване на математически знания и умения;

2.4. Развиване на наблюдателност, въображение, качества на мисленето (рационалност, бързина, гъвкавост, критичност и др.) и умения за самоконтрол и самооценка.

По проекта са сформирани две групи от осми клас /І група – 8 ученици и ІІ група – 6 ученици/.

 

 

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е средищно училище. В момента функционират дванадесет полуинтернатни групи. От  учебната 2011/2012 година се работи по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Подобряването на качеството на образованието е необходимо на учениците в съвременното общество. Целодневната организация освен задължителната подготовка осигурява време за самоподготовка, игри, отдих, обяд, занимания по интереси. Учениците имат възможност, под ръководството на възпитателите, активно да използват времето си за любими игри и спорт. След протичането  на самоподготовката, дейностите по интереси са другото любимо занимание. Те дават възможност за творческа дейност в областта на изкуството, музиката, спорта. Целодневния престой в училище дава възможност за опознаване и общуване на децата от различни социални, етнически и културни общности, създава възможности за развитие на ученика в мултикултурна среда, чрез специално подбрани дейности. Чрез целодневния престой в училище се повишава мотивацията на учениците да се включат в целодневната организация на учебния процес.

В училището функционира методическо обединение на възпитателите. В плана на методическото обединение са предвидени мероприятия, които също допринасят за обогатяване на социалния опит на нашите ученици, за популяризиране на училищните дейности. Проведен е през месец декември 2012г. „Ден на отворените врати“. Родителите с интерес разгледаха класните стаи и материалната база, с която разполага училището. Поздравени бяха гостите с интересна програма, в която се включиха и родителите. За всички празници се подготвят подходящи изяви, които се посрещат с интерес от родители и ученици .