П Л А Н

П Л А Н

за работа на методичното обединение на учителите по

Математика, Информационни технологии и

КОО „Природни науки и екология” за

учебната 2012/2013 година

Председател: М. Желев

Членове: М. Ходжева, М. Гаджова,

Ср. Дженева, Р. Тонева

І. Цел:

Да се поддържа и повишава професионалното ниво на преподавателите, като условие за подобряване на образователно – възпитателния процес.

ІІ. Основни задачи:

1. Запознаване с новостите в образователната система за учебната 2012/2013 година

и прилагането им в учебния процес.

2. Повишаване квалификацията на учителите с цел усъвършенстване на методическата работа и насърчаване на новаторството в творческия подход в урочната и извънурочната дейност.

3. Опресняване знанията на учителите за формите на проверка и контрол на степента на усвояване на учебното съдържание.

4. Осъществяване на интеграция между отделните учебни предмети.

5. Създаване на подходящ професионално – творчески климат за работа в колектива.

ІІІ. Мероприятия за реализиране на основните задачи:

1.Сбирка за приемане на плана на МО.

Отговорник: М. Желев

Срок: м. ІХ. 2012г.

2. Участие на учителите в работни съвещания и запознаване с новостите по отделните учебни предмети за учебната 2012/2013 година.

Отговорник: М. Желев

Срок: м. Х. 2012г.

3. Сбирка за отчитане на резултатите от контролните работи „входящо” ниво и разговор за възможностите за междупредметни връзки с цел подобряване резултатите от образователно-възпитателния процес.

Отговорник: учителите

Срок: м. Х. 2012г.

4. Среща – разговор с учителите от І до ІV клас за приемствеността в обучението по различните КОО.

Отговорник: М. Желев

Срок: м. ХІ. 2012г.

 

5. Сбирка за обсъждане на резултатите от ОВП през І учебен срок.

Отговорник: М. Желев

Срок: м. ІІ. 2013г.

6. Наблюдаване на открит урок по Човекът и природата в V клас съвместно с възпитателите на V – VІ клас и разговор за подобряване на съвместната работа между учители и възпитатели.

Отговорник: М. Гаджова

Срок: м. ІІІ. 2013г.

7. Практически и теоритичен урок по ГЗ.

Отговорник: учителите

Срок: м. ІV. 2013г.

8. Сбирка за отчитане на резултатите от ОВП в края на учебната година.

Отговорник: М. Желев

Срок: м. VІ. 2013г.

9. Участие на учителите в семинари, курсове и други форми на квалификационна дейност.

Отговорник: учителите

Срок: постоянен