програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3

 

Учителите от методичното обединение по Математика, Информационни технологии и КОО „Природни науки и екология” участват в проект по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3 – „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на постиженията им по математика”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

1. Обща цел: Подпомагане на образователния процес на учениците показали слаби резултати на НВО в 7 клас чрез допълнително обучение по математика. Създаване на  наблюдателност, въображение, качества на мисленето и повишаване на нивото на постиженията им.

2. Специфични цели:

2.1. Формиране на знания на учениците върху учебното съдържание от 7 и 8 клас;

2.2. Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с изучаваните математически понятия;

2.3. Формиране на положително отношение към учебния предмет математика, създаване на интерес и мотивация за придобиване на математически знания и умения;

2.4. Развиване на наблюдателност, въображение, качества на мисленето (рационалност, бързина, гъвкавост, критичност и др.) и умения за самоконтрол и самооценка.

По проекта са сформирани две групи от осми клас /І група – 8 ученици и ІІ група – 6 ученици/.