Форми на обучение 2022 – 2023

Форми на обучение Чл.1. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна форма или въввечерна форма, а в случаите, предвидени в този раздел, и в задочна, индивидуална,самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма … Read More

Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” 2022/23

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и … Read More

Прием 2022/2023г.

Уважаеми родители, мили деца, Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” стартира кампания за прием на деца в Подготвителните групи и ученици в Първи и Пети клас. Класните стаи са … Read More