Форми на обучение 2022 – 2023

Форми на обучение

Чл.1. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна форма или във
вечерна форма, а в случаите, предвидени в този раздел, и в задочна, индивидуална,
самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма и обучение чрез работа (дуална
система на обучение).

(2) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в
училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и
се публикуват и на интернет страница на училището.

(3) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от
педагогическия съвет на училището.

Чл. 2.
(1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.
(2) Формата на обучение се препо