Мерки за повишаване качеството на образованието 2022 – 2023

КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕ

В Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” гр. Чирпан за учебната 2022/2023 год. е избрана
Комисия за контрол на изпълнението на мерките за повишаване качеството на образование в състав:
Председател:
Станка Илиева – ЗД УД
Членове:

  1. Румяна Рухчева- Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)-
  2. Надежда Желева – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап;
  3. Живка Стоева – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап в
    ГЦОУД;
  4. Надежда Стоева – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ГЦОУД.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани действия и мерки
за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение и
резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти на действащото
законодателство.
Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:
Политиката и целите по осигуряване на качеството;
Органите за управление на качеството и правомощията им;
Правилата за нейното прилагане;
Условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.
Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора в съответствие със
стратегията за развитие на училището.
Органи за управлението на качеството са:
директорът на училището;
педагогическият съвет