Правилник за устройството и дейността 2022/23

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І

Предмет на Правилника за устройството и дейността на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” град Чирпан

Чл.1 (1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията,
управлението и финансирането на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” гр.
Чирпан, свързани с осигуряване на правото на училищно образование.

(2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност – участниците в
образователния процес – учениците, учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, родителите, както и непедагогическите специалисти.

Чл. 2. Цел на настоящия правилник е да приведе в съотвествие със Закона за
предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти.