Етичен кодекс на училищната общност 2022/23

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца, специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.