Програма за превенция на ранно напускане 2022/23

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020” и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода на детството. Тя е изработена с активното участие на педагози, психолози и родители и кореспондира с темата за приобщаващото образование като предпоставка за предотвратяване на социалното изключване. Базира се на основни принципи на приобщаващото образование: всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование; всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава; в образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус. Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване. Стратегическият въпрос, на който търси отговор настоящият документ е: Кои са причините за ранно напускане на училище и кои са правилните стратегии и мерки, за да се предотврати?