Медиатори 2022г.

В нашето училище съвместно с педагогическия съветник и образователните медиатор (по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“) се проведе събитие, вклщчващо редица прояви, между които: спортни игри, презентации, информационни кампании и беседи на теми: “В училище е весело“, „Бъдещето на децата ни“, „ Какъв ще стана“, „Празници в училищния живот.

От изключително значение е социализацията и образователната интеграция на децата и учениците.

Образователната интеграция е институционален процес, при който образователни субекти, носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална реализация.

За да бъде училището привлекателно е необходимо децата, техните родители и местната общност, от която са част, да припознават училището като „своя” институция. Медиаторите са важна част от осъществяване на качествената връзка между училищния живот с родителите на учениците ни. Проведени са множество беседи и разговори с родители и/или настойници на деца и ученици от ОУ “Свети Свети Кирил и Методий“ с цел адаптация, социализация.