ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ”

 

{besps}project_PG|sdur=4|fdur=3|align=3|width=380|height=500|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}1|IMG_1688.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|IMG_1702.JPG{/besps_c}

{besps_c}1|IMG_1703.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Преди работата по проекта{/besps_c}

{besps_c}1|IMG_1694.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Знаем дневния режим{/besps_c}

{besps_c}1|IMG_1698.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Приятели на животните{/besps_c}

{besps_c}1|IMG_1702.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Нашите рисунки са винаги шарени {/besps_c}

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ”

 

Задължителната предучилищна подготовка на децата от 6- годишна възраст до постъпване в І клас има за цел да осигури на всяко дете равен старт при постъпване в училище. Този период е особено значим за децата, чийто майчин език е различен от българския. Практическото овладяване на български език от тези деца допринася за бъдещата им мотивация за участие в училищното обучение. Дейностите, свързани с усвояването на български език трябва да са особено активни в периода на задължителната подготовка и да продължат до достигането на равнище на  владеене на езика,  съизмеримо с това на останалите деца. Допълвайки ключовата роля на родителите, училището може да помогне на всяко дете да развие своя талант, да осъществи своя потенциал за личен растеж. Навременните инвестиции в предучилищното образование са ефективно средство за създаване на основа за по-нататъшно учене и могат да допринесат за превенцията на отпадането от училище.

І. Основни цели:

1.Осигуряване на подкрепа за деца от подготвителните групи за достигане на училищна готовност и овладяване на български език.

2. Мотивиране на учителите за работа с децата, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.

3.Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.

4.Мотивиране на децата за редовно посещаване на училище.

ІІ. Основни резултати:

1.Проведени обучения с деца, което е съобразено с техните нужди и възможности.

2.Овладяване на говорим български език и достигане на училищна готовност.

3.Подобряване  на посещаемостта на децата в подготвителните групи.

Станка Илиева

{artsexylightbox path=”images/stories/project_PG” downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

 

Малккото четене и малкото писане

{besps}m4mp/m4|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|m4mp1.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp2.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp3.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp4.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp5.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp6.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp7.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp8.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp9.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp10.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp11.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

На 29.02.2013 година се проведе финален кръг на състезанието “Малкото четене и малкото писане” с учениците от начален етап при ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”- град Чирпан. В предварителния кръг учениците от всеки клас проведоха състезание и се излъчи по един представител, който се справи най-вярно и точно при писане под диктовка на непознат текст, и участник, който най-бързо и правилно прочете непознат текст. Целта на това състезание е да стимулира желанието, интереса и любовта към четенето и писането, които са основни дейности в началния етап на обучение. Още повече, че българският език не е майчин език на учениците от училището и това е един добър стимул за ангажиране на свободното им време в търсене и прочитане на детски книги. Идеята на организаторите на това състезание е да се провокира интереса на децата към българския език и към книгите, да ги заобичат, което е основна предпоставка за по-нататъшното им пълноценно социализиране и интегриране.

Една от целите на учителите е да дадат начален старт за формиране на четивна и писмена култура у подрастващите. Във финалния кръг, когато състезателният дух обхвана както участниците, така и техните класни ръководители, ясно се видя желанието и отговорността за достойно представяне. След приключване на състезанието Комисията обяви победителите, които получиха бурни аплодисменти от всички зрители. Всеки участник получи грамота и много подаръци, а в сърцето на всеки зрител се запали искрата да чете повече и повече, за да успее и да участва в следващото състезание.

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp/m4″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

{besps}m4mp_v/m4|sdur=4|fdur=3|align=3|width=380|height=500|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}1|m4mp1.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp2.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp3.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp4.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp5.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp6.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp7.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp8.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp9.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp10.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp11.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp_v/m4″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}