ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ”

 

{besps}project_PG|sdur=4|fdur=3|align=3|width=380|height=500|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}1|IMG_1688.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|IMG_1702.JPG{/besps_c}

{besps_c}1|IMG_1703.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Преди работата по проекта{/besps_c}

{besps_c}1|IMG_1694.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Знаем дневния режим{/besps_c}

{besps_c}1|IMG_1698.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Приятели на животните{/besps_c}

{besps_c}1|IMG_1702.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Нашите рисунки са винаги шарени {/besps_c}

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ”

 

Задължителната предучилищна подготовка на децата от 6- годишна възраст до постъпване в І клас има за цел да осигури на всяко дете равен старт при постъпване в училище. Този период е особено значим за децата, чийто майчин език е различен от българския. Практическото овладяване на български език от тези деца допринася за бъдещата им мотивация за участие в училищното обучение. Дейностите, свързани с усвояването на български език трябва да са особено активни в периода на задължителната подготовка и да продължат до достигането на равнище на  владеене на езика,  съизмеримо с това на останалите деца. Допълвайки ключовата роля на родителите, училището може да помогне на всяко дете да развие своя талант, да осъществи своя потенциал за личен растеж. Навременните инвестиции в предучилищното образование са ефективно средство за създаване на основа за по-нататъшно учене и могат да допринесат за превенцията на отпадането от училище.

І. Основни цели:

1.Осигуряване на подкрепа за деца от подготвителните групи за достигане на училищна готовност и овладяване на български език.

2. Мотивиране на учителите за работа с децата, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.

3.Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.

4.Мотивиране на децата за редовно посещаване на училище.

ІІ. Основни резултати:

1.Проведени обучения с деца, което е съобразено с техните нужди и възможности.

2.Овладяване на говорим български език и достигане на училищна готовност.

3.Подобряване  на посещаемостта на децата в подготвителните групи.

Станка Илиева

{artsexylightbox path=”images/stories/project_PG” downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}